موقع خسته شدن به دو چیز فکر کن
۱-آنهایی که منتظر شکست تو هستند تا “به تو” بخندند
۲-آنهایی که منتظر پیروزی تو هستند تا “با تو” بخندند …